Herinnering: weblog verhuisd

Weblog ‘Uit de schaapskooi’ is verhuisd naar een nieuw adres: www.hhpp-oost.nl
De berichtgeving via de huidige weblog is stopgezet.

Wilt u nieuwe berichten en de maandelijkse nieuwsbrief blijven ontvangen? Abonneer u dan op de nieuwe weblog en meldt u af voor de huidige weblog.

 


HOE ABONNEER IK MIJ OP DE NIEUWE WEBLOG?

Instructie in vier stappen:

 1. Ga naar de homepage van de nieuwe weblog: hhpp-oost.nl
 2. Ga naar het grijze blok getiteld “VOLG DEZE BLOG”
 3. Vul in het zoekvenster uw emailadres in en druk op “VOLG”
 4. U ontvangt een email met het verzoek “Bevestig Volgen”. Klik op de blauwe knop.

HOE MELD IK MIJ AF VOOR DE HUIDIGE WEBLOG?

Stop als ‘volger’ door in deze email onderin te klikken op “Abonnement opzeggen”.

Pinksteren 2019 – Weblog verhuist!


Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. Lees meer over Pinksteren en de Heilige Geest in de katholieke encyclopedie (via www.kro-ncrv.nl)

Kom, Heilige Geest: vier Pinkstergebeden (via www.kerknet.be)

Foto: Detail van de preekstoelmozaïeken in de Basilica te Trier (copyright Pixabay)


Weblog ‘Uit de schaapskooi’ verhuist met ingang van vandaag naar een nieuw adres: www.hhpp-oost.nl

De reden hiervoor is dat de weblog zich wil richten op de drie parochiekernen van de Regio Oost in de HH. Petrus-en-Paulusparochie. Vanaf Pinksteren 2019 zal de weblog dus niet alleen parochianen van De Goede Herder bedienen maar ook die van de Sint Jan in Zoeterwoude-Dorp en de H. Laurentius in Stompwijk. Sinds een jaar komen de pastoraatgroepen en beheercommissies van deze parochiekernen regelmatig op regionaal niveau bijeen om informatie en kennis uit te wisselen en te kijken waar gemeenschappelijke taken samen gedaan kunnen worden. Zo worden beschikbare krachten en expertise efficiënter benut.

De nieuwe weblog blijft ‘Uit de schaapskooi’ heten en ook de banner is gehandhaafd, niet alleen vanwege de continuïteit maar ook omdat zij goed aansluit bij het onmiskenbaar landelijke karakter van de Regio Oost …

Een weblog is een website met blogfunctie, dat wil zeggen: met de mogelijkheid om berichten te ontvangen waarop lezers zich kunnen abonneren. Als u zich abonneert op de nieuwe weblog, krijgt u de berichten weer automatisch per email toegestuurd. Er zullen minimaal twee berichten per week gepubliceerd worden:

 • op woensdag de lezingen & intenties van de weekend-vieringen en een korte vooruitblik van pastoor Broeders;
 • op zondag mededelingen uit de parochiekernen en nieuws uit en over de katholieke kerk.

HOE ABONNEER IK MIJ OP DE NIEUWE WEBLOG?

Instructie in vier stappen:

 1. Ga naar de homepage van de nieuwe weblog: hhpp-oost.nl
 2. Ga naar het grijze blok getiteld “VOLG DEZE BLOG”
 3. Vul in het zoekvenster uw emailadres in en druk op “VOLG”
 4. U ontvangt een email met het verzoek “Bevestig Volgen”. Klik op de blauwe knop.

De berichtgeving via de huidige weblog wordt stopgezet, al blijft de website op het adres www.parochiekerndegoedeherder.nl voorlopig nog bereikbaar.

HOE STOP IK MIJN ABONNEMENT OP DE HUIDIGE WEBLOG?

Stop als ‘volger’ door in de laatst ontvangen email onderin te klikken op “Abonnement opzeggen”. En vergeet niet de nieuwe weblog te volgen!

 


Mededelingen 9 juni

Woensdag 12 juni is er om 09:30 een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Op woensdag 5 juni is overleden mevrouw Elisabeth Everdina Romijn-Goddijn, in de leeftijd van 88 jaar. Als vrijwilliger was ‘tante Bep’ in de voormalige Meerburgparochie van grote betekenis. Een ‘In memoriam’ volgt binnenkort in de Nieuwsbrief. De uitvaartdienst voor Bep Romijn zal worden gehouden op vrijdag 14 juni in de Goede Herderkerk. Voorganger in de woord- en gebedsviering is diaken G. Clavel. Het dames- en herenkoor verleent medewerking. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op het kerkhof achter de kerk.

Zondag 16 juni is er een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor en tienerkoor. Er is kinderopvang aanwezig. Aanvang: 09:30 uur.


Onze schaapskooi in beeld (8)

Tienerkoor van De Goede Herder wint liturgieprijs – Jaarlijks vindt in het eerste weekend van juni het Nationale Jongerenkorenfestival plaats in het Brabantse Rijsbergen. Dit jaar voor de dertigste keer. Na een feestelijke opening startte de competitie zaterdag in de Sint Bavokerk. Koren uit het hele land zongen na een inzinglied drie liederen die beoordeeld werden door een deskundige jury. Na de eucharistieviering op zondagmorgen ging de competitie verder, waarbij ook het nog jonge Tienerkoor van parochiekern De Goede Herder mocht laten zien wat het waard was. Onder leiding van Veronique en met Thijs van der Hulst aan de toetsen maakte het koor veel indruk door zang en presentatie. Het juryrapport roemde de wijze waarop de mensen in de kerk geraakt werden door hun teksten en muziek. Het leverde niet alleen een prachtige vierde plaats op in het eindklassement maar ook, net als in 2018, de prijs voor het koor met de beste liturgische uitstraling! De prijs werd met lovende woorden overhandigd door Mgr. De Jong, hulpbisschop van Bisdom Roermond. Van harte gefeliciteerd!


Pinkstergroet uit het Groene Hart

Negen dagen hebben we gebeden om de kracht van de Heilige Geest:  dat deze Geestkracht mag werken als een doorbrekende liefdeskracht in heel de menselijke samenleving. Je kunt de kracht van de Geest ervaren waar eerlijkheid het wint en waar inzicht groeit, waar tegenstellingen overbrugd worden. Waar je wordt aangevuurd om dingen te doen die je van tevoren nooit had verwacht of had bedacht. Als je je laat inspireren door woorden  van liefde en kracht kunnen heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand brengen.

Wij allen kunnen meewerken met die kracht door vreugde te brengen en het leed van onze medemensen te verlichten. Door een open blik te hebben naar elkaar, zonder vooroordelen, in vertrouwen en met wederzijds respect. In Handelingen 1,8 lezen we: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde”.

Met Pinksteren worden wij in beweging gezet om die Geestkracht voor te leven en ervan te getuigen; om op een heelmakende, heiligende manier met onze medemensen om te gaan. Wij wensen u van harte toe dat wij elkaar en alle mensen tot zegen mogen zijn. Dat de Geest, de levende bron van Kracht in ons mag groeien en meer en meer in en door ons gaat werken.

Werkgroep Pinksternoveen Het Groene Hart


Pinksteractie 2019

De Week Nederlandse Missionaris staat in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Missiezuster Willy van Mer in Kameroen en missionair werker Jet Nauta in Mexico werken vanuit hun geloof en het vertrouwen in de ander. Zij maken zich sterk voor de meest kwetsbare mensen.

Met Pinksteren wordt in alle kerken een deurcollecte gehouden; de opbrengst komt ten goede aan het missiewerk. U kunt ook uw gift overmaken naar IBAN NL30RABO 0171 2111 11, Week Nederlandse Missionaris, Den Haag. Lees meer


D-Day en de legeraalmoezeniers

Op 6 juni was het 75 jaar geleden dat de invasië van Normandië begon. Onder de meer dan 150.000 geallieerde troepen waren tal van veldaalmoezeniers van diverse confessies actief, ongewapende chaplains, die aan de stervende of gesneuvelde soldaten de laatste sacramenten toedienden. Lees meer (via www.kro-ncrv-katholiek)

Nieuwsbrief De Goede Herder (2019/5)

Er is weer een nieuwsbrief – nummer 5 – van 2019 verschenen! U kunt De Goede Herder nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurman of parochianen die geen internet hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe- of download link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief-Parochiekern-De-Goede-Herder-2019-5

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Zorgzame kerk
 • Kinderkerk in de St. Jan
 • Website katholiekleven.nl vernieuwd
 • Felicitaties aan communicaties
 • Heilige Vormselviering
 • Passie: het verhaal in 14 beelden, expositie Henk Veldhuizen
 • Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren uit het bisdom
 • Nationale bedevaart Brielle
 • Parochieberichten
 • Vieringen in De Goede Herder van 2 juni tot en met 30 juni 2019

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 juni 2019.

Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 21 juni 2019 via het e-mail adres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Redactie Nieuwsbrief De Goede Herder

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 21)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van 26 mei 2019, de zesde zondag van Pasen (C): Hand. 15,1-2.22-29. – Apok. 21,10-14.22-23. – Joh. 14, 23-29

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 26 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Riet van Vliet- Rademaker. – Bep Bruines-van Rijn. – Co Boolman. – Ans Arts – Meeuwissen.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 26 mei

Woensdag 29 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. Er is om 09:30 uur een eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders.

Zondag 2 juni is er om 09:30 uur  een woord- en gebedsviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is Thea Dingjan-Zonneveld.


Roeping

Op woensdagavond 22 mei kwamen de priester- en diakenstudenten van Vronesteyn naar Boskoop om met de parochianen van de Sint Jan de Doperparochie in gesprek te gaan over het thema roeping. Na de inleiding van rector Walter Broeders sprak elk van hen  over zijn persoonlijke roeping tot het gewijde ambt. Ook toonden zij een voorwerp dat voor hen verbeeldt hoe zij getuigen van hun geloof. Priesterstudent Ad van Luyn koos voor de afbeelding van de Emmaüsgangers, die Jezus herkennen in het breken van het brood (zie foto van E. Jansons). Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)


Open Kloosterdag

Zondag 19 mei werd voor de negende maal de Open Kloosterdag gehouden. Naar schatting hebben enkele duizenden mensen een of meer kloosters bezocht. Ongeveer 3000 mensen bezochten Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, waar de bijzondere kruisweg van Albert Servaes voor het eerst in tien jaar tijdelijk weer te zien was. Ook bij de benedictinessen in Oosterhout was het druk (zie foto). Daar was de slottuin open, die normaal niet toegankelijk is. Lees meer (via www.katholiek.nl)


Miljoenensubsidie voor Rolduc en Sint Jan

Abdij Rolduc in Kerkrade krijgt 7 miljoen euro subsidie van de overheid. Dat heeft het kabinet vandaag bekendgemaakt. De ruim 900 jaar oude Abdij Rolduc is het grootste abdijcomplex in de Benelux. Het staat op de UNESCO-lijst van de honderd belangrijkste monumenten van Nederland. Het kabinet geeft in totaal 35 miljoen euro aan twaalf Nederlandse zogeheten ‘iconische monumenten’. Ook de Sint-Janskathedraal in Den Bosch ontvangt een forse subsidie. Lees meer (via www.katholiek.nl en Wikipedia)

 

Overleden: Riet van Vliet

Op zaterdag 18 mei is overleden mevrouw Johanna Maria van Vliet, echtgenote van Wim van Vliet, in de leeftijd van 87 jaar.

De uitvaartdienst voor Riet van Vliet wordt gehouden op woensdag 22 mei in de Goede Herderkerk. Voorganger is Thea Dingjan-Zonneveld. Het dames- en herenkoor verleent medewerking. Aanvang 14:00 uur.  Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 20)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 19 mei 2019, vijfde zondag van Pasen (C): Hand. 14,21-27. – Apok. 21,1-5a. – Joh. 13,31-33a.34-35

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 19 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen.

Voor overleden parochianen: Nel en Jan Zandbergen. – Aad en Erwin Duijndam. – Jan Straathof. – Paula Sevat – Dries. – Ria Kagenaar. – Simon Honselaar. – Ans Verhagen – Vos. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef – van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek – Verhoef. – Helga Versteegen.

Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 90e verjaardag van een parochiaan.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 19 mei

Woensdag 22 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 26 mei doen de communicanten hun Eerste H. Communie. De eucharistieviering begint dit keer om 11:30 uur. Voorganger is pastoor W. Broeders. Met medewerking van het kinderkoor.

Binnenkort wordt in het Groene Hart weer de Pinksternoveen gehouden. Dit is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, dat wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De noveen begint op vrijdag 31 mei en eindigt op zaterdag 1 juni. Lees meer (programma)


Onze schaapskooi in beeld (6)

Het optreden dat het Russisch kamerkoor Oktoich afgelopen zondag in de Goede Herderkerk verzorgde, klonk als een klok. Met vaak achtstemmige liederen (a capella) deed het ensemble zijn naam eer aan. Omlijst door loepzuivere koorzang soleerden beurtelings stralende sopranen, heldere tenoren en diepe bassen. De aanwezigen hebben zeer genoten!


‘Ave verum’ ouder dan gedacht

Het middeleeuwse gezang Ave verum corpus is ouder dan over het algemeen werd aangenomen. Het zou stammen uit de veertiende eeuw. Maar een ontdekking van een tekst in de Martinus-Bibliotheek in Mainz wijst uit dat dit eucharistische rijmgebed al in de dertiende eeuw bekend. De tekst werd teruggevonden in een gebedenboek van een vrouw. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)


De bal is rond. Column van Leo Fijen

In de allerlaatste seconde van de blessuretijd leden de voetballers van Ajax onlangs een pijnlijke nederlaag tegen Tottenham Hotspur en misten zo op een haar na de finale van de Champions League. Leo Fijen schreef er een column over. “Als je weet wat verliezen is, vergeet je nooit meer dat je dankbaar moet zijn voor elke meevaller.” Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)

 

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 19)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 12 mei 2019, vierde zondag van Pasen (C): Hand. 13,14.43-52. – Apok. 7,9.14b-17. – Joh. 10,27-30

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Misintenties 12 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen.

Voor overleden parochianen: Lidwien Kocken. – Patricia Bruines. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Bep en Joop Vorst. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Vincent Smeets.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 12 mei

Vanmiddag is er in de Goede Herderkerk een concert van het Russische kamerkoor Oktoich uit Amsterdam. Aanvang: 15:00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Lees meer

Woensdag 15 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 19 mei is er om 09:30 uur woord- en gebedsviering met medewerking van het JongerenMiddenkoor. Voorganger is Thea Epskamp.


Website katholiekleven.nl vernieuwd

Op vrijdag 10 mei is de vernieuwde website van katholiekleven.nl online gegaan. Het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart, groeide uit tot een plek waar je niet alleen video’s vindt, maar ook podcasts, fotoseries en artikelen. “Daarin vertellen we je geen verhalen ‘over’ de Kerk”, aldus de redactie. “Wij vertellen verhalen ván de Kerk. Met mensen in de hoofdrol. Want de Kerk, dat zijn we samen. Die Kerk laten we zien. Niet van een afstandje. Maar persoonlijk en betrokken. Omdat de Kerk onmisbaar is als je God zoekt.”

Een belangrijke plek kregen twee themarubrieken, die worden uitgewerkt in video’s, artikelen, fotoseries en podcasts. De rubriek ‘Actueel’ zal berichten over nieuws binnen de R.-K. Kerk en actuele thema’s. De rubriek ‘Geloven. Hoe zit dat?’ behandelt onderwerpen over het katholieke geloof voor mensen die daar meer over willen weten.


12 mei: Roepingenzondag

Vandaag is het in de Rooms-Katholieke Kerk Wereldgebedsdag voor roepingen. Op Roepingenzondag bidden we dat iedereen – en in het bijzonder de jongeren – zijn eigen levensweg mag vinden.

Lees de boodschap van paus Franciscus: De moed om risico te nemen voor de belofte van God (via www.rkkerk.nl)

Hoe vullen christenen hun roeping persoonlijk in? Lees elf authentieke getuigenissen: Roeping in veelvoud (via www.kerknet.be)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 18)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 5 mei 2019, derde zondag van Pasen (C): Hand. 5,27b-32.40b-41. – Apok. 5,11-14. – Joh. 21,1-19 of 21,1-14

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


Gebedsintenties 5 mei

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn. – Jacobus Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margree van de Kletersteeg.

Voor overleden parochianen: Alie Rotteveel-Veerman. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Trees Nederbiel-van Rosheuvel.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 5 mei

Woensdag 8 mei is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger: pater L. van Ulden O.F.M.

Zondag 12 mei is er om 09:30 uur eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is pastoor W. Broeders.


Onze schaapskooi in beeld (5)

Op Witte Donderdag bezochten we met het grootste deel van ons koor The Passion in Dordrecht. Samen met pastoor Broeders, leden van het JongerenMiddenkoor, ouders en medeparochianen van parochiekern de Goede Herder zijn we als groep van ruim 40 man naar Dordrecht gereden met de bus van het bisdom. Onderweg haalden we nog een aantal passagiers op in Alphen a/d Rijn. Onderweg werd al veel gezongen! Door de drukte in de spits kwamen we pas om 18.15 uur bij de kerk in Dordrecht aan waar we, samen met heel veel anderen om 18.00 uur met bisschop v.d. Hende Witte Donderdag zouden vieren. Omdat veel bussen van het bisdom vertraagd waren hadden ze  netjes gewacht zodat er voor ons in de supervolle kerk nog net plaats was en de viering wat later begon. In de viering was vooral de voetwasssing door de bisschop heel bijzonder om mee te maken. Pastoor Broeders en vicaris Visser gingen mee voor. Na de viering kregen we bij verlaten van de kerk een tasje met broodjes en drinken en liepen we samen naar The Passion. Het was superdruk in de binnenstad, en hoewel het geluid niet overal even goed was en de zang soms bijna niet te verstaan, hadden we een goede plek bij de Grote Kerk waar we de meeste zangers en acteurs van heel dichtbij zagen. Erg indrukwekkend! Hoewel je niet alles even goed kan zien of horen is het heel bijzonder om er op deze manier bij te zijn. Na afloop zijn we samen weer terug gereden met de bus naar de Goede Herderkerk waar we iets voor middennacht aankwamen.

Tienerkoor de Goede Herder.


Concert Russisch kamerkoor Oktoich

Zondag 12 mei geeft het Russisch kamerkoor Oktoich een bijzonder concert in de Goede Herderkerk. Aanvang: 15:00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Oktoich, uit te spreken als ‘okto-ieg’, geldt als een van de beste a capellakoren van ons land. De koornaam verwijst naar de acht tonen/toonreeksen waarin de melodieën zijn ondergebracht van de Russisch-orthodoxe kerkmuziek Het koor is in 1996 opgericht door Aliona Ovsiannikova. De koorleidster studeerde kerkmuziek aan de Theologische Academie in Leningrad (Sint-Petersburg). Samen met Oktoich is haar doel zoveel mogelijk mensen te laten delen in de schoonheid van de Russisch-orthodoxe kerkmuziek.

Het koor bestaat uit Nederlandse en Russische zangers en zangeressen. Al vele malen heeft Oktoich op binnen- en buitenlandse podia gestaan. In juni volgt een concertreeks  in St. Petersburg. Later dit jaar treedt het koor op in De Hermitage en het Tropenmuseum te Amsterdam.

Tevens kan de bezoeker genieten van het pianospel van Natalia Bokova, een Russische concertpianiste. Voor de pauze zingt sopraan Irina Plyassova een drietal door K. Molchanov op muziek gezette gedichten van S. Esenin. Na de pauze is er een optreden van Ronald Willemsen, de bariton die ook voor de organisatie van dit concert tekende. Hij zingt onder meer ‘Zjoeravli’ (Kraanvogels), een van de beroemdste Russische liederen, vanuit een gedicht over de Tweede Wereldoorlog op muziek gezet door Yan Frenkel. Hieronder volgt de tekst in de vertaling van Willem Wilmink:

Soms denk, soms denk ik wel dat de soldaten
die in de oorlogen gevallen zijn,
niet onder witte kruisen zijn begraven, 
maar dat ze kraanvogels geworden zijn.

Ze roepen ons uit lang voorbije tijden, 
hun hese stemmen roepen in hun vlucht.
‘t Is misschien daarom, dat wij zo dikwijls kijken,
diep in gedachten, naar de avondlucht.

Daar, in de laatste lichtglans van de schemer, 
gaat een vermoeide vogeltrek voorbij. 
Ik zie een lege plaats in hun geleed’ren,
misschien is dat de plek, bestemd voor mij.

Als ik met hen de hemel zal bevolken, 
voorbijtrek in het schemerend verschiet,
dan zie ik jullie uit de verre wolken,
dan roep ik jullie, die ik achterliet.

Beluister enkele voorproefjes van het koor op de website van Oktoich.


Mei: Mariamaand

De meimaand geldt als dé Mariamaand. Aan de oorsprong liggen vieringen van de vruchtbaarheid van mens en natuur maar ook de pest heeft ermee te maken. Lees meer (via www.kerknet.be)

Foto: Rembrandt, De Madonna in de wolken (detail). Ets, 1641 (Museum of New Zealand)

Lezingen, intenties, mededelingen & nieuws (week 17)

De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 28 april 2019, tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen): Hand. 5,12-16. – Apok. 1, 9-11a.12-13.17-19. – Joh. 20,19-31

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrordvertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

Lees meer over: Beloken Pasen (via www.kro-ncrv.nl)


Misintenties 28 april

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn, die afgelopen donderdag uit onze parochiegemeenschap is uitgedragen. – Co Boolman. – Ans Arts-Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Liena Labordus-Kuilenberg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: Sacha Lim. – Paul Snijders. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Anky Overdijk. – Pieter Frijns.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 28 april

Woensdag 1 mei is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 5 mei (de tweede zondag van Pasen en Bevrijdingsdag) is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.


Onze schaapskooi in beeld (4)

    

In het gemeentehuis Leiderdorp ontving Hans Kruidenberg afgelopen vrijdag uit handen van burgemeester Laila Driesen een koninklijke onderscheiding: hij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ofschoon Hans onlangs naar Alphen aan den Rijn is verhuisd, was een Leiderdorps lintje volkomen verdiend, want als vrijwilliger was hij ruim vijftien jaar actief in de gemeente en in de parochiekern De Goede Herder. Als bestuurslid (en voorzitter) van de Oranjevereniging organiseerde hij sinds 2003 jaarlijks verschillende activiteiten voor de Leiderdorpse samenleving. Daarnaast voerde hij vanaf 2002 diverse taken uit in De Goede Herder, onder meer als lector, als chauffeur voor kerkgangers die slecht ter been zijn en als lid van de pastoraatgroep. Een afvaardiging uit onze parochiekern feliciteerde hem met zijn onderscheiding en overhandigde hem een boeket bloemen. Proficiat Hans!  (Foto’s Jolanda Ciere en Heleen Brouwer).


Eerste hulp bij katholieke begrippen

Op de website van de kro-ncrv staat sinds jaar en dag de katholieke encyclopedie. Maar voor wie de talrijke termen uit de rijke rooms-katholieke traditie wil leren kennen via een gedrukt boek is er nu Eerste hulp bij katholieke begrippen, samengesteld door Eric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest. Zij verklaren ruim achthonderd katholieke uitdrukkingen in begrijpelijk Nederlands. Onmisbaar voor wie wil weten waarom katholieken niet een kaarsje aansteken maar opsteken, en welke bijzondere wereld schuilgaat achter woorden als ‘absoute’, ‘katafalk’ en ‘transsubstantiatie’. Lees het interview met de auteurs (via www.katholiek.nl)


Bomaanslagen in Sri Lanka

Op Eerste Paasdag vond in Sri Lanka bij diverse kerken en hotels een verschrikkelijke serie zelfmoordaanslagen plaats. Het precieze aantal slachtoffers is nog niet duidelijk, mogelijk ruim 250, onder wie drie Nederlanders. De Nederlandse bisschoppenconferentie betuigde bij monde van haar voorzitter bisschop Hans van den Hende haar medeleven aan overlevenden, nabestaanden en het Sri Lankaanse volk en bidt voor en met hen voor alle slachtoffers. Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)