Pinksteren 2019 – Weblog verhuist!


Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. Lees meer over Pinksteren en de Heilige Geest in de katholieke encyclopedie (via www.kro-ncrv.nl)

Kom, Heilige Geest: vier Pinkstergebeden (via www.kerknet.be)

Foto: Detail van de preekstoelmozaïeken in de Basilica te Trier (copyright Pixabay)


Weblog ‘Uit de schaapskooi’ verhuist met ingang van vandaag naar een nieuw adres: www.hhpp-oost.nl

De reden hiervoor is dat de weblog zich wil richten op de drie parochiekernen van de Regio Oost in de HH. Petrus-en-Paulusparochie. Vanaf Pinksteren 2019 zal de weblog dus niet alleen parochianen van De Goede Herder bedienen maar ook die van de Sint Jan in Zoeterwoude-Dorp en de H. Laurentius in Stompwijk. Sinds een jaar komen de pastoraatgroepen en beheercommissies van deze parochiekernen regelmatig op regionaal niveau bijeen om informatie en kennis uit te wisselen en te kijken waar gemeenschappelijke taken samen gedaan kunnen worden. Zo worden beschikbare krachten en expertise efficiënter benut.

De nieuwe weblog blijft ‘Uit de schaapskooi’ heten en ook de banner is gehandhaafd, niet alleen vanwege de continuïteit maar ook omdat zij goed aansluit bij het onmiskenbaar landelijke karakter van de Regio Oost …

Een weblog is een website met blogfunctie, dat wil zeggen: met de mogelijkheid om berichten te ontvangen waarop lezers zich kunnen abonneren. Als u zich abonneert op de nieuwe weblog, krijgt u de berichten weer automatisch per email toegestuurd. Er zullen minimaal twee berichten per week gepubliceerd worden:

  • op woensdag de lezingen & intenties van de weekend-vieringen en een korte vooruitblik van pastoor Broeders;
  • op zondag mededelingen uit de parochiekernen en nieuws uit en over de katholieke kerk.

HOE ABONNEER IK MIJ OP DE NIEUWE WEBLOG?

Instructie in vier stappen:

  1. Ga naar de homepage van de nieuwe weblog: hhpp-oost.nl
  2. Ga naar het grijze blok getiteld “VOLG DEZE BLOG”
  3. Vul in het zoekvenster uw emailadres in en druk op “VOLG”
  4. U ontvangt een email met het verzoek “Bevestig Volgen”. Klik op de blauwe knop.

De berichtgeving via de huidige weblog wordt stopgezet, al blijft de website op het adres www.parochiekerndegoedeherder.nl voorlopig nog bereikbaar.

HOE STOP IK MIJN ABONNEMENT OP DE HUIDIGE WEBLOG?

Stop als ‘volger’ door in de laatst ontvangen email onderin te klikken op “Abonnement opzeggen”. En vergeet niet de nieuwe weblog te volgen!

 


Mededelingen 9 juni

Woensdag 12 juni is er om 09:30 een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Op woensdag 5 juni is overleden mevrouw Elisabeth Everdina Romijn-Goddijn, in de leeftijd van 88 jaar. Als vrijwilliger was ‘tante Bep’ in de voormalige Meerburgparochie van grote betekenis. Een ‘In memoriam’ volgt binnenkort in de Nieuwsbrief. De uitvaartdienst voor Bep Romijn zal worden gehouden op vrijdag 14 juni in de Goede Herderkerk. Voorganger in de woord- en gebedsviering is diaken G. Clavel. Het dames- en herenkoor verleent medewerking. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op het kerkhof achter de kerk.

Zondag 16 juni is er een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor en tienerkoor. Er is kinderopvang aanwezig. Aanvang: 09:30 uur.


Onze schaapskooi in beeld (8)

Tienerkoor van De Goede Herder wint liturgieprijs – Jaarlijks vindt in het eerste weekend van juni het Nationale Jongerenkorenfestival plaats in het Brabantse Rijsbergen. Dit jaar voor de dertigste keer. Na een feestelijke opening startte de competitie zaterdag in de Sint Bavokerk. Koren uit het hele land zongen na een inzinglied drie liederen die beoordeeld werden door een deskundige jury. Na de eucharistieviering op zondagmorgen ging de competitie verder, waarbij ook het nog jonge Tienerkoor van parochiekern De Goede Herder mocht laten zien wat het waard was. Onder leiding van Veronique en met Thijs van der Hulst aan de toetsen maakte het koor veel indruk door zang en presentatie. Het juryrapport roemde de wijze waarop de mensen in de kerk geraakt werden door hun teksten en muziek. Het leverde niet alleen een prachtige vierde plaats op in het eindklassement maar ook, net als in 2018, de prijs voor het koor met de beste liturgische uitstraling! De prijs werd met lovende woorden overhandigd door Mgr. De Jong, hulpbisschop van Bisdom Roermond. Van harte gefeliciteerd!


Pinkstergroet uit het Groene Hart

Negen dagen hebben we gebeden om de kracht van de Heilige Geest:  dat deze Geestkracht mag werken als een doorbrekende liefdeskracht in heel de menselijke samenleving. Je kunt de kracht van de Geest ervaren waar eerlijkheid het wint en waar inzicht groeit, waar tegenstellingen overbrugd worden. Waar je wordt aangevuurd om dingen te doen die je van tevoren nooit had verwacht of had bedacht. Als je je laat inspireren door woorden  van liefde en kracht kunnen heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand brengen.

Wij allen kunnen meewerken met die kracht door vreugde te brengen en het leed van onze medemensen te verlichten. Door een open blik te hebben naar elkaar, zonder vooroordelen, in vertrouwen en met wederzijds respect. In Handelingen 1,8 lezen we: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde”.

Met Pinksteren worden wij in beweging gezet om die Geestkracht voor te leven en ervan te getuigen; om op een heelmakende, heiligende manier met onze medemensen om te gaan. Wij wensen u van harte toe dat wij elkaar en alle mensen tot zegen mogen zijn. Dat de Geest, de levende bron van Kracht in ons mag groeien en meer en meer in en door ons gaat werken.

Werkgroep Pinksternoveen Het Groene Hart


Pinksteractie 2019

De Week Nederlandse Missionaris staat in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Missiezuster Willy van Mer in Kameroen en missionair werker Jet Nauta in Mexico werken vanuit hun geloof en het vertrouwen in de ander. Zij maken zich sterk voor de meest kwetsbare mensen.

Met Pinksteren wordt in alle kerken een deurcollecte gehouden; de opbrengst komt ten goede aan het missiewerk. U kunt ook uw gift overmaken naar IBAN NL30RABO 0171 2111 11, Week Nederlandse Missionaris, Den Haag. Lees meer


D-Day en de legeraalmoezeniers

Op 6 juni was het 75 jaar geleden dat de invasië van Normandië begon. Onder de meer dan 150.000 geallieerde troepen waren tal van veldaalmoezeniers van diverse confessies actief, ongewapende chaplains, die aan de stervende of gesneuvelde soldaten de laatste sacramenten toedienden. Lees meer (via www.kro-ncrv-katholiek)